ข้อมูลการขอคืนภาษีรถยนต์คันแรก

เริ่มโดย doremefa, 24พ.ค.2012, 02:31:59

« หน้าที่แล้ว - ต่อไป »

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

doremefa

มีหลายท่านทยอยได้รับรถมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วนะคะ สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์คันแรก ก็คงต้องเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับขอคืนภาษีกันบ้างใช่มั๊ยค่ะ วันนี้รวบรวมมาให้แล้ว เพราะกำลังศึกษาเหมือนกัน จะได้แบบทีเดียวเสร็จไปเลย หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะ  emo22

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก
ตามนโยบายรัฐบาล
1. เงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
1.1 เป็นรถยนต์ใหม่คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab)
1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)
1.5 จ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ โดยถือจำนวนตามค่าภาษีสรรพสามิตตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน
1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่กรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด
1.8 การจ่ายเงินตามสิทธิ์ฯ จะจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายให้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป) โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ สำหรับค่าธรรมเนียมใน การโอนจะหักจากเงินที่ได้รับตามสิทธิ์
*อัตราค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารนั้น ๆ
2. ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถตรวจสอบรายละเอียดยี่ห้อ รุ่นรถยนต์และประมาณการเงินคืน ทาง http://www.excise.go.th
3. ผู้ซื้อรถยนต์ใหม่คันแรก ต้องยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ)
3.4 สำเนาคู่มือการจดทะเบียน
3.5 หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
3.6 สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ (กรณีซื้อเงินสดใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขายและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์ กรณีเช่าซื้อใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินและสำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์)
3.7 สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้สิทธิ์
2
4. การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ยื่นได้ 2 ช่องทาง คือ
4.1 ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th ผู้ซื้อต้องจัดส่งคำขอพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานต้นฉบับ(รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ)มายังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือนำส่งด้วยตนเอง สำหรับกรณีที่ผู้ซื้อยื่นแบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ ไว้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ซื้อต้องส่งเอกสารหลักฐานต้นฉบับให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอภายในวันที่ 15 มกราคม 2556
4.2 ยื่นผ่านสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ผู้ซื้อต้องไปยื่น
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตามสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสถานที่จดทะเบียนรถยนต์ โดยผู้ซื้อต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
5. กรณีหากผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือเปลี่ยนแปลงบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัดที่เช่าซื้อ (Refinance) หรือเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ รุ่นหรือแบบรถยนต์ ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ผู้ซื้อต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ระบุไว้ในแบบคำขอ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี ตามแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล
6. กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์ฯ ประสงค์ขอยกเลิกการขอใช้สิทธิ์ฯ ก่อนได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ ต้องมาแจ้งขอยกเลิก ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ด้วยตนเอง
7. กรณีได้รับเงินตามสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ประสงค์จะออกจากโครงการให้นำเงินส่งคืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ได้ยื่นคำขอไว้ตามแบบที่กำหนด
8. ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ฯ ทางเว็บไซต์ http://www.excise.go.th หรือที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอฯ ไว้

9. หากผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ฯ แล้ว แต่ภายหลังกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในคำขอใช้สิทธิ์ฯ สำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องนำเงินที่ได้รับไปส่งคืนให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิ์ฯ ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนเงิน
10. หากมีปัญหาหรือมีเหตุขัดข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ทางสายด่วน 1713 หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ทั่วประเทศ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์ดหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่ http://www.excise.go.th/index.php?id=1015

สุดท้าย ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก www.excise.go.th

SeaSky_The gang

ใจจ้า
อาการเสีย
1.เบรคติด น๊อตสลักคาลิปเปอร์งอของ 0 ราคา 680 บาท ค่าเปลี่ยน อู่นอก 400 บาท ยางหุ้มลูกสูบขาดเปลี่ยนศูนย์ ค่าของ+ค่าแรงประมาณ 2xxx บาท
2.บาลาสซีน่อนขาดเปลี่ยนของ canbus 3000 บาท
3.ลูกปืนล้อหน้าABS แตก ข้างล่ะ 17xx บาท ค่าแรงอู่นอก ข้างล่ะ 400 บาท

ฟ้าใส 007_TG

Thank จ้าาาาา  emo12 emo12

กรรมกรใส่สูท

ขอบคุณหลายๆ เอาไป 1+... emo24

S@B

ยอดเยี่ยม  emo24

doremefa

ถ้าเห็นว่าข้อมูลดีมีประโยชน์ ฝากกดไล์ให้ด้วยคะ จะได้มีกำลังใจหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้อีกคะ  emo22

Sinistromanual

like 1 ja...

superden

ใครเริ่มกะบวนการขอแล้วบ้าง บอกหน่อยว่า ยาก ง่าย อย่างไร

Ja'muay

thank you so much  emo24
MTC.No.177 / White_Shark / Booking on 16-Mar, Receive on 14-Jul.

jinglebell

ต้องได้ป้ายขาวก่อนใช่ไหมครับ ถึงไปยื่นเรื่อง

Kasamem


ต้องได้ป้ายขาวก่อนใช่ไหมครับ ถึงไปยื่นเรื่อง

ตอนเก็บเอกสารไฟแนนซ์ผมเขาให้เซ็นใบนี้เลยอะครับ ไม่รู้ว่าคนได้ภาษีคืนนี่ไฟแนนซ์หรือเรากันแน่  emo3
มิราจเหลือง GL limited ของตูเอง